Nieuws

Vanaf 1 september 2014 is deze website online en vanaf die datum zal hij worden geactualiseerd. Dat betekent dat nieuwe projecten kunnen worden toegevoegd, al dan niet in combinatie met een routewijziging of het toevoegen van een routetak. Die veranderingen zullen hiernaast steeds worden vermeld, zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn.

10 juni 2024

We blijven nog even in Bosrijk. Sinds 2022 staan daar aan de Bosfazant vier woningen, ontworpen door Architecten|en|en.

31 mei 2024

In Bosrijk is weer een prijsvraaglocatie opgeleverd en wel het plan Zuiver Bosrijk. Marc Koehler Architects ontwierp i.s.m Tom van Tuijn stedenbouw en BOOM Landscape aan de Bosuil/Bosviool 32 houten woningen, verdeeld over drie clusters.

24 mei 2024

Er staat weer een nieuw project op Architracks. Op Strijp R werden in 2022 zes woningen gerealiseerd naar een ontwerp van Houben / van Mierlo Architecten. Een van die woningen zit in de bewaard gebleven luchtbrug van de beeldbuizenfabriek.

15 mei 2024

Architracks gaat weer verder met de architectuur! Ik begin weliswaar niet met een nieuw project, maar met eentje die al in de route was opgenomen, namelijk Bostorens in Bosrijk. Daarvan waren de bestaande foto's uit de tijd dat het omliggende landschap nog vrijwel kaal was. Ik heb daarom de foto's allemaal vervangen door zeer recente.

10 mei 2024

Ook van Meerbos, opgenomen in de zesde Evergreenroute, heb ik een een paar foto's vervangen.

7 mei 2024

Voordat ik weer met de architectuur verder ga, heb ik eerst nog even wat foto's vervangen van het Philips de Jongh Wandelpark.

3 mei 2024

Via enkele groenstructuren in de wijk Heesterakker bereiken we de laatste schakel in de tiende en laatste Evergreenroute: het Amandelpark. Drewes Boerema ontwierp het als de groene as van de wijk Vaartbroek. Weliswaar slechts 80 meter breed, maar wel bijna 600 meter lang, biedt het onder groots uitgegroeide boomkruinen volop speelgelegenheid voor de jeugd, inclusief een kleine bokkentuin.

Hiermee is de Evergreenpagina voltooid, op het nog aan te leggen Victoriapark na. Tien wandeltracks met een gezamenlijke lengte van 147 kilometer langs 97 groene structuren.

28 april 2024

Vanuit Bokt ligt aan de overzijde van de Eindhovenseweg het gebied Esp. Dit is weer verder van de Dommel af en daarom is het land hier nog weer droger. Op deze gronden werden de droge akkers onderverdeeld in kleine perceeltjes met een onregelmatige vorm en gescheiden door opgaande groensingels. In het westelijke deel van het gebied liggen nog restanten van de bosjes die werden aangeplant om de woeste gronden te ontginnen.

20 april 2024

De tiende Evergreenroute gaat verder waar de Dommel de stad achter zich laat. Dit gebied wordt Bokt genoemd en daar is op de westoever nog altijd de strokenverkaveling herkenbaar zoals die eeuwen geleden tot stand is gekomen. Elders in het gebied werden grotere akkers tot 1925 gemeenschappelijk beheerd en bewerkt en pas daarna verder verdeeld. Daar ontbreken de houtwallen tussen de kavels. Op de drogere gronden verder van de Dommel werden vanaf de middeleeuwen open akkers aangelegd. Door de vroegere plaggenbemesting ontstonden de karakteristieke bolle akkers die hier en daar nog herkenbaar zijn.

15 april 2024

Na Kasteel Eckart op de Eindhovense westoever en Kasteel Soeterbeek aan de Nuenense oostkant zet het Dommeldal zich aan de overzijde van de Sterrenlaan voort in noordelijke richting. Op de Eindhovense oever eerst geflankeerd door een moeilijk toegankelijk gemengd loofbos met een nat karakter, verder naar het noorden nog door de oude verkaveling, met een onregelmatig patroon en een afwisseling tussen grote en kleine percelen. Dit deel van het oeverlandschap is ontsloten door smalle wandelpaden langs de beek en door de akkers.

12 april 2024

Westelijk van Kasteel Eckart ligt de woonwijk, gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw, met dezelfde naam als de langgerekte waterpartij die Oude Gracht wordt genoemd. Maar ook de naam Doode Gracht wordt daarvoor gebruikt, zoals dat ook op oude kaarten het geval is. Het is niet duidelijk of deze gracht ooit is gegraven of dat het een natuurlijk gevormde zijarm van de Dommel is. In plaats van de oude beekdalverkaveling en -begroeiing vind je nu een smal park op beide oevers over een afstand van 2,5 km.

6 april 2024

Via een groengebiedje tussen de Amazonenlaan en de Dommel bereik je Kasteel Eckart. De tuinen rondom het kasteel zijn in 1906 ontworpen door Dirk Tersteeg. Resten van die aanleg zijn nog altijd te vinden. Het landgoed als geheel wordt tegenwoordig ingezet als zorginstelling. Die heeft een deel van het terrein in 2011 opnieuw laten inrichten naar een ontwerp van Kragten.

1 april 2024

We wandelen verder via de oostelijke zijarm van het park rond de Karpendonkse Plas die de verbinding vormt met het wandelpark Eckart, dat overigens niets park-achtigs heeft. Het gebied geeft een beeld van de ontginning van de natte heide, die niet voor niets ooit Lage Heide heette. Zandige paden voeren richting aangeplante loofbossen, maar hier en daar is er ook spontaan opgeschoten bos te vinden.

28 maart 2024

Vanaf de TU/e Campus steekt de achtste Evergreenroute de Ring over naar het gebied rond de Karpendonkseplas. Die is het resultaat van een zandafgraving ten behoeve van de aanleg van het hoogspoor in 1955 en de ophoging van een industrieterrein. Gemeentelijk landschapsarchitect Frans Fontaine ontwierp in 1963 een park rond deze plas. Als bonus voor de wandelaar ligt aan de overzijde van de Sumatralaan het oude agrarische beekdallandschap op de beide oevers van de Dommel.

24 maart 2024

We gaan van start met de tiende en tevens laatste Evergreenroute. En die is met zijn 25 kilometer ook tegelijk de langste van allemaal. Hij begint dicht bij het station als je via het Limbopad naar de campus van de TU/e loopt.

21 maart 2024

We eindigen de negende Evergreenroute verder zuidelijk in het hart van de wijk Jagershoef. Rond 1900 was hier nog droge heide op een dekzandvlakte. Ontginning door aanplant van bosjes en aanleg van akkertjes volgde. De bosjes verdwenen weer en de akkers werden samengevoegd, totdat ook die landbouwstructuur totaal werd weggevaagd door de stedelijke uitbreiding van zestig jaar later. Desondanks is er nog wel een spoortje van het verleden te vinden. Aan de oostkant van het park aan de Lohengrinlaan staat namelijk een grote groep monumentale zilveresdoorns die rond 1900 is geplant.

18 maart 2024

De negende Evergreenroute gaat weer zuidwaarts. Aan de overzijde van de Hondsruglaan verrees tussen 1965 en 1975 de woonwijk Woenselse Heide. Die heide lag hier tot het begin van de 20e eeuw. Daarna volgde de ontginning en werden er bosjes geplant en akkers aangelegd tot er in de tweede helft van de vorige eeuw vrijwel geen heide meer over was. De woonwijk liet alle oude agrarische structuren verdwijnen. De groene vingers langs de Holterberglaan, Baronielaan en Veluwelaan vertellen dan ook geen historisch verhaal, maar zijn een exponent van de woonbuurt zelf: vrijwel alle bomen zijn geplant in 1975.

14 maart 2024

De boerderijen die nu nog aan de zuidzijde van de Groote Beek langs de weg Aanschot staan, zijn niet zo oud, maar ze staan wel op de plek van een vroegere, grotere nederzetting. Die maakte deel uit van een reeks gehuchten die sinds het midden van de 19e eeuw werden verbonden door de weg Aanschot. Een gedeelte van het tracé van die landweg is nog steeds herkenbaar als een lijn die diagonaal door de woonbuurten Blixembosch Oost en West loopt.

10 maart 2024

Het Aanschotpark vormde in de negende Evergreenroute een groene stapsteen naar de nog weer noordelijker gelegen Aanschotse Beemden. Daar is het kleinschalige cultuurlandschap langs de oevers van de Groote Beek bewaard, versterkt en toegankelijk gemaakt voor recreatief gebruik. Het is in 2006 namens de gemeente ontworpen door Wendy van den Hurk.

5 maart 2024

Vanuit het Henri Dunantpark wandelen we verder aan de overzijde van de Tempellaan. Daar zet groen Eindhoven zich voort in het Aanschotpark. Het is in 1997 namens de gemeente ontworpen door Fredy Zeevenhoven.

29 februari 2024

Vanuit ’t Hool steekt de negende Evergreenroute de Rode Kruislaan over naar het Henri Dunantpark. Eindhoven maakt in dit park zijn door Frans Fontaine opgebouwde naam als bomenstad volkomen waar. Er staan in dit park maar liefst meer dan twaalfhonderd bomen in vijf en zeventig soorten naar een ontwerp van Piet Ramp.

25 februari 2024

De woonbuurt ’t Hool ligt maar enkele honderden meters van de Vlokhovenseweg. Dat is dus binnen de zone waarin zich ooit de Woenselse Heide uitstrekte en, na de ontginning, het agrarische landschap. Daarvan is nu niets meer te herkennen. Het ontwerp van ’t Hool is nooit gericht geweest op behoud van bestaande structuren, maar alleen op de stedenbouwkundige kracht van zichzelf. Nu is het ensemble als geheel weliswaar geen park, desondanks verdient dit aandacht binnen de context van Eindhoven Evergreen.

22 februari 2024

De volgende halte in de negende Evergreenroute is het parkje aan de Vlokhovenseweg, die behoort tot de oudste wegstructuren binnen Eindhoven. Het oorspronkelijke traject tussen de Boschdijk en Son is op enkele plekken in het stedelijke weefsel van tegenwoordig te herkennen en dat is hier het geval. De weg was een lang lint met een aantal gehuchten erlangs. Aan de westelijke kant lag achter de bebouwing een ongeveer 500 meter brede strook met akkers en graslanden. Daar weer achter lag tot het midden van de 19e eeuw de Woenselse Heide, die daarna langzaam door ontginning werd teruggedrongen. Pas vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kreeg de bebouwing hier de overhand ten koste van de hei en het agrarische landschap.

19 februari 2024

Ongeveer 400 meter noordelijk van het Generaal Berenschotpad ligt een tweede plantsoen in de Generalenbuurt in de bocht van de Generaal Marshallweg.

14 februari 2024

Vanaf de Nieuwe Fellenoord gaat de negende Evergreenroute noordwaarts. Voorbij de Europalaan verrees in de jaren zestig de Generalenbuurt. Daar ligt een groene zone tussen het Generaal de Collaertpad en het Generaal Berenschotpad. Wat dit sobere park een extra dimensie geeft, zijn de groene vingers die, aansluitend op het plantsoen, haaks de naastliggende woonstraten insteken.

9 februari 2024

We gaan direct door start met de negende Evergreenroute. Die is 13,2 kilometer lang en begint in het parkje aan de Nieuwe Fellenoord. Een verrassend stille plek achter de drukke Kruisstraat.

6 februari 2024

Vanuit het parkje aan de Fransebaan bereik je in zuidelijke richting het Driehoeksbos. Dat ontleent zijn naam aan de vorm. Het is de noordwestelijke punt van een groter ontginningsbos aan de rand van de Woenselsche Heide. Het werd destijds doorsneden door de Groote Beek. Hoe klein het restant ook is, het ademt nog altijd de sfeer van een groter gemengd bos. Met het Driehoeksbos sluiten we deze achtste route na ruim 19 km af.

4 februari 2024

Vanaf het parkje aan de Marseillelaan gaat de route op de Fransebaan naar links. Daar ligt in de bocht nog zo’n postzegelparkje. Hier lag tot 1950 de noordelijke rand van de Woenselsche Heide met een bosje langs de oever van de Groote Beek.

2 februari 2024

De achtste route op de Evergreenpagina neemt de Oude Bosschebaan 60 meter naar het zuiden een afslag rechts naar de Marseillelaan. Daar ligt een miniparkje verscholen tussen de woningen. Ondanks zijn geringe afmetingen geeft het even wat lucht in deze huizenzee.

30 januari 2024

Park Achtse Barrier werd in 1982 namens de gemeente door Drewes Boerema ontworpen. De omliggende woonwijk werd gebouwd vanaf de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar afgezien van het tracé van de Oude Bosschebaan en een stukje van de Groote Beek is hier niets wat aan het oude agrarische landschap herinnert.

28 januari 2024

Vanaf de fluisterwal dalen we weer af naar de woonwijk. Als je daar de Rouenlaan oversteekt, ligt 70 meter verderop nog een parkje aan de Abbevillelaan. Hier dient het verleden zich aan, want dit gebied behoorde tot de akkers rond de 18e eeuwse boerderij De Kaalhoef. Het parkbeeld langs de Abbevillelaan is opgebouwd rond een grasveld met een diagonaal patroon van wandelpaden. 

25 januari 2024

Vanaf de Masstraat gaan we op de Evergreenpagina verder aan de overzijde van de Boschdijk. Daar voert de wandelroute onderlangs de immense fluisterwal, maar je kunt ook bovenlangs gaan. De wal is met bedrijfsafval opgeworpen en bedoeld als geluidsscherm tegen het lawaai van het autoverkeer op de A50. Zelfs bovenop blijft het verkeer buiten beeld en is de sfeer vooral bosachtig met doorkijkjes naar de woonwijk beneden of naar de beek en de wandelpaden in de diepte aan de andere kant.

21 januari 2024

We gaan op de Evergreenpagina verder aan de noordelijke rand van het Kerkdorp Acht. Daar ligt een groene zoom als buffer tussen de woningen aan de Maasstraat en de bedrijven aan de Steenoven.

17 januari 2024

Bij de noordelijke uitgang van Landgoed de Grote Beek begint aan de overzijde de groene zoom van de bebouwing van woonwijk Acht Zuid. Langs het spoor aan de westzijde van het gebied zijn de hoogspanningsleiding en de geluidwal dwingend aanwezig. Aan vrijwel niets is hier het vroegere ontginningslandschap aan de noordelijke flank van de Woenselsche Heide nog af te lezen. Alleen het restant van twee historische landweggetjes vertelt nog iets van het verhaal. In dit ingrijpend veranderde landschap werd in 1998 het Ecopark geopend naar een ontwerp van de Vlinderstichting. Het uitgangspunt voor het park was dat deze nieuwe stedelijke natuur wel degelijk een bijdrage zou kunnen leveren aan de biodiversiteit, de stadsecologie en het klimaat.

14 januari 2024

De achtste route op de Evergreenpagina gaat verder aan de overzijde van de Boschdijk. Waar eerst de Woenselsche Heide lag, werd aan het einde van de 19e eeuw een ontginning gestart onder de naam Heidelust. In een raster van rechte percelen werd er bos aangeplant. Vanaf 1913 werd hier het Rijkskrankzinnigengesticht gevestigd. Die naam werd al snel veranderd in Rijks Psychiatrische Inrichting en nu, vernoemd naar de beek, staat het gebied bekend als Landgoed De Grote Beek en is het de hoofdlocatie van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE).

Tarra architectuur en stedenbouw en Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw hebben in recente masterplannen voor het gebied drie uitgangspunten geformuleerd en die zullen hun weerslag krijgen in het landschap. Voorop staat natuurlijk het geven van de best mogelijke zorg in een gezonde en helende omgeving met ruimte voor verbinding en betrokkenheid. Het stimuleren van biodiversiteit van flora en fauna en aandacht voor duurzaamheid, waterbeheer en ecologie zijn de andere uitgangspunten. Daarvoor worden binnen het gebied drie landschappelijk zones gedefinieerd, die op dit moment nog in uitwerking zijn.

12 januari 2024

De tweede open ruimte in De Barrier ligt wat zuidelijker en bestaat uit twee delen. Aan de kant van de Hendrik de Keyzerlaan ligt sinds 1934 de uitgebreide speeltuin VOJ (Voor Oud en Jong). Op het andere deel lag tot voor enkele jaren geleden een vrijetijdsaccommodatie. Na de sloop daarvan heeft het terrein enkele jaren braak gelegen, maar in 2014 is het ingericht als plantsoen.

8 januari 2024

Verderop in westelijke richting aan de 1e Lieven de Keylaan ben je terug in de jaren dertig van de vorige eeuw. Woonbuurt De Barrier verrees hier bijna 100 jaar geleden aan beide zijden van de weg.  Het Hendrik de Keyzerplein is een van de twee grote open ruimtes in deze buurt. Landschapsarchitect Dirk Tersteeg had in 1930 niet veel ontwerpvrijheid hiervoor. Er moest namelijk een grote vijver komen voor de berging van regenwater dat niet door het rioleringssysteem kon worden verwerkt.

5 januari 2024

Na Mensfort werd in de jaren zestig van de vorige eeuw de buurt Prinsejagt gebouwd aan de overzijde van de 1e Lieven de Keylaan. In de oksel van die laan en de Oude Bosschebaan lag heel lang een enorme grasvlakte met daarin twee boomgroepen. In de jaren tachtig werd een deel van het grasveld gebruikt voor de bouw van vier groepen woningen. In 2005 is die structuur de basis geweest om de groenstrook verder in te delen en in te richten, naar een gemeentelijk ontwerp van Fredy Zeevenhooven.

2 januari 2024

Het Pastoor van Arsplein is zo klein dat we er niet te lang stil staan. We gaan gauw door naar de wijk Mensfort, aan de overzijde van de Dr. Berlagelaan. Voor deze uitbreidingswijk uit de jaren vijftig werd het bestaande akkerlandschap aan de noordzijde van de Frankrijkstraat volledig weggevaagd. De centraal in de buurt gelegen langgerekte plantsoenstrook langs de Willem van Kesselstraat was bij aanleg dan ook volledig nieuw en bevatte geen relicten van het oude landschap.

1 januari 2024

Al in 1930 wordt er een ensemble gerealiseerd rond het Pastoor van Arsplein dat een karakteristiek voorbeeld is van de parochiële opzet van woonbuurten in die tijd. Kerk, parochiehuis, woningen, winkels en soms ook een school werden daarbij als eenheid ontwikkeld. Hier is dat, weliswaar zonder school, gerealiseerd rond een klein, driehoekig plein met een centrale oriëntatierichting, waarin de kerk het hoogtepunt vormt. 

Het plein werd ooit door Dirk Tersteeg ontworpen, maar dat is nauwelijks nog herkenbaar.

27 december 2023

In het hart van de Woenselse wijk Kronehoef ligt vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw een parkzone langs de van Vorsstraat. Daar werd al gauw een stuk vanaf gesnoept voor een zorggebouw en later voor een parkeerplaats voor de school. Die heeft ondertussen alweer plaats gemaakt voor woningbouw. Desondanks blijft er nog genoeg groen over met wat interessante boomgroepen.

24 december 2023

We gaan van start met de achtste route op de Evergreenpagina. Die is 19,2 km lang en begint buiten het centrum in het park langs de Antony van Leeuwenhoeklaan. Dat werd in 1956 ontworpen door Frans Fontaine. Je vindt er heel veel vals acacia’s. Die zijn niet zo goed voor de biodiversiteit, weten we nu, maar ze leveren wel prachtige boomsilhouetten, karakteristieke diepgegroefde stammen en veel bloesem met overweldigende geur op. En een fantastische foto van Norbert van Onna op de voorkant van ons boek ‘Eindhoven Evergreen’.

11 december 2023

Vanaf Vredeoord is het niet zo ver naar de Frankrijkstraat. Daar gaan we verder op een voormalig bedrijventerrein tussen die straat en de achterliggende Egelstraat. JMW Architecten ontwierp hier twee woongebouwen in een robuuste betonarchitectuur.

4 december 2023

Het laatste cpo-project in de middenzone van Vredeoord is Ja Natuurlijk. Studio+ ontwierp deze vijf woningen in rustige architectuur. Het grijs metalen dak loopt door in de langsgevels. Houten kopgevels sluiten de volumes af. De woningen ogen bescheiden doordat de gehele slaapverdieping onder maaiveld is gelegen.

27 november 2023

Naast het ensemble van FAAM ligt in de middenzone van Vredeoord een totaal ander concept, onder de naam Case Study House 040. Die naam schept verwachtingen, die naar mijn gevoel niet zijn waargemaakt. Maar oordeel vooral zelf. De vier cpo-woningen zijn gebouwd naar een eigen ontwerp van de bewoners, in samenwerking met Marrit Winkeler, Reinout Boland en WillemsenU.

20 november 2023

Architracks keert terug naar Vredeoord. De smaakmakers in dit gebied zijn de cpo-projecten in de groene middenzone. Eerder lieten we al de projecten van MAG en mulderendevries zien en nu zijn de vier woningen van FAAM aan de beurt. Je vindt de woningen op het adres Douglashout 133-136.

13 november 2023

Na de nieuwbouw van Qubit gaan we naar een herontwikkeld bestaand gebouw op de TU/e Campus. Het voormalige Rekencentrum van OD205 is gerenoveerd en ingezet als campusbreed studiegebouw Neuron, naar een ontwerp van Team V Architectuur.

5 november 2023

Van de Jeroen Boschlaan is het niet ver naar de TU/e Campus. Daar is Qubit gerealiseerd tussen de gebouwen Flux en Cascade. Hier wordt in een ondergronds laboratorium gewerkt aan een Eindhovense quantumcomputer. Bovengronds zijn drie bouwlagen omhuld met een bronskleurige aluminium vliesgevel met een strakke ritmiek. Het ontwerp is van diederendirrix.

Vandaag heb ik ook de speciale tijdelijke Dirk Roosenburgprijsroute weer offline gehaald. Alle genomineerden zijn natuurlijk gewoon in de Architectuurroute te vinden.

30 oktober 2023

Na de zevende serie parken gaan we weer even terug naar de architectuur en wel naar een bijzondere symbiose van oud en nieuw. Pauwert Architectuur heeft voor zichzelf een bijzondere plek gecreëerd in de oude boerderij aan de Jeroen Boschlaaan 1.

26 oktober 2023

De zevende route op de Evergreenpagina eindigt verderop, voorbij de Anthony Fokkerweg en de A2, in een landschap dat de komende jaren drastisch zal veranderen door de ontwikkeling van de Brainport Industries Campus naar een ontwerp van DONA Stedenbouw in samenwerking met LAP Landscape & Urban Design.

21 oktober 2023

De zevende route op de Evergreenpagina gaat verder aan de overkant van de Oirschotsedijk, schuin tegenover landgoed De Wielewaal. Daar liet Anton Philips in 1930 aan de overzijde van de Oirschotsedijk als werkverschaffing twee percelen ontginningsbos vrij kappen en die liet hij beplanten met fruitbomen. Daarmee kon hij het Philipspersoneel tegen een lage prijs fruit laten kopen. Tegenwoordig is de Fruittuin veel meer dan alleen een boomgaard met fruitverkoop. Er worden ook rondleidingen en workshops georganiseerd. Pannenkoekenhuis De Proeftuin serveert huisgemaakte gerechten waarin uiteraard het eigen fruit wordt verwerkt.

Het bos ten zuiden van de Fruittuin werd in 1939 militair terrein, waar Defensie de Constant Rebecque Kazerne liet bouwen. Nadat de kazerne in 1990 werd gesloten en in 2015 herontwikkeld tot de Internationale School, is een deel van dit gebied weer openbaar toegankelijk.

19 oktober 2023

Vandaag is de Dirk Roosenburgprijs 2023 niet toegekend aan een van de acht genomineerde projecten, maar aan woningcorporatie Trudo die de opdrachtgever was van vier ervan. Maar het is tevens een volkomen terechte erkenning voor deccennialang goed en innovatief opdrachtgeverschap.

16 oktober 2023

Na het Philips de Jongh wandelpark gaat de zevende route op de Evergreenpagina verder over de Oirschotsedijk. Aan je linkerhand ligt daar het Landgoed de Wielewaal. Dat is nu nog niet openbaar toegankelijk, maar nu het door de Gemeente Eindhoven is aangekocht zal het op termijn worden opengesteld voor het publiek. Reden genoeg om een beschrijving ervan nu alvast op te nemen in de route.

12 oktober 2023

Na Strijp R leidt de zevende route op de Evergreenpagina aan de overzijde van de Oirschotsedijk door het Philips de Jongh Wandelpark . Dit park is door de heer en mevrouw Philips de Jongh geschonken aan de stad, maar lag bij de opening, bijna honderd jaar geleden, ver daarbuiten. Nu is dat wel anders en het is dan ook druk bezocht.

8 oktober 2023

Na Strijp T gaat de zevende route op de Evergreenpagina verder aan de overzijde van de Zwaanstraat. Ook dat is een voormalig Philips-complex. De naam Strijp R is overgagaan op de nieuwe woonbuurt die hier vanaf 2008 in ontwikkeling is en nu bijna voltooid. De landschappelijke inrichting ervan is ontworpen door Buro Lubbers.

4 oktober 2023

De zevende route op de Evergreenpagina gaat aan de andere kant van de Ring verder door het gebied Strijp T. Dat blijft een bedrijventerrein, maar er is genoeg groen voor een plaatsje in dit overzicht. Representatieve entreepartijen en binnentuinen worden opgesierd door kleurrijke bloemenborders. En natuurlijk het opgeknapte Gloeilampplantsoen, waarin het beeld van Gerard Philips tijdelijk een plaats heeft gekregen.

1 oktober 2023

De zevende route op de Evergreenpagina loopt via Strijp S. Het wordt daar nergens een park of plantsoen, zeker nu de bomen nog niet echt zijn uitgegroeid. Het blijven lange lijnen van groen, aangevuld met meer of minder verborgen groenelementen. Dit alles sinds 2002 ontwikkeld onder supervisie van Adriaan Geuze van West 8.

28 september 2023

We gaan op de Evergreenpagina door met de wandelroute langs de zevende serie parken. Die is vooralsnog 14,6 km lang maar dat zal in de toekomst beslist veranderen. Als het Victoriapark zal zijn aangelegd en de Wielewaal openbaar toegankelijk zal zijn, zal de route verlegd worden en ook door deze beide parken leiden. De route begint op het Mathildeplein. De inrichting ervan is een ontwerp van Buro Lubbers en het werd in gebruik genomen na de herontwikkeling van de Lichttoren in 2008.

18 september 2023

Na het Waaggebouw op het Celsiusplein kan de omringende woonbuurt natuurlijk niet onbesproken blijven. Dit kleurrijke geheel beslaat de laatste twee fases van het Celsiusproject en is andermaal ontworpen door Tarra Architectuur  & Stedenbouw in samenwerking met Buro Lubbers.

11 september 2023

Het Waaggebouw in Woensel West is het slotakkoord van de Celsiusprojecten in deze buurt. Dit opvallende gebouw is ontworpen door Next Architects. Het pleinontwerp is van Buro Lubbers.

Met dit gebouw zijn nu alle acht genomineerden voor de Dirk Roosenburgprijs 2023 opgenomen in de architectuurroutes. De winnaar wordt op 19 oktober bekend gemaakt, net als de Publieksprijs. (Om te stemmen zie tzt https://www.architectuurcentrumeindhoven.nl) Wil je voordat je gaat stemmen alle acht genomineerden eerst zelf bezoeken? Architracks maakt het je makkelijk met een tijdelijke DR23 route.

4 september 2023

Er is weer een genomineerde voor de Dirk Roosenburgprijs 2023 toegevoegd. Het project Made by NRE vind je uiteraard op het NRE-terrein. Het is een vrolijk stemmend ensemble van vier heel verschillende gebouwen dat zich wonderlijk soepel nestelt tussen de andere oude en nieuwe gebouwen. Het geheel is ontworpen door Houben / Van Mierlo Architecten, maar een van de vier gebouwen is tot stand gekomen in samenwerking met architectenbureau Werkstatt en de ontwerpers Rombout Frieling, Bart Hess en Harm Rensink.

27 augustus 2023

Met de uitreiking van de Dirk Roosenburgprijs 2023 in het vooruitzicht, keren we terug naar nieuwe architectuur in Eindhoven. We beginnen met het genomineerde gebouw Donna dat naast het Klokgebouw de plaats van de tijdelijke parkeergarage heeft ingenomen. Het ontwerp is van De Bever Architecten.

21 augustus 2023

Park Meerland gaat vrijwel ongemerkt over in de groene contramal van Waterrijk en daar eindigt de zesde Evergreenroute. Het geheel werd ontworpen door Architectuurstudio Herman Hertzberger/NOAHH en Juurlink[+]Geluk stedenbouw en landschap.

16 augustus 2023

De zesde Evergreenroute gaat vanuit Bosrijk via het centraal gelegen winkelcentrum Meerrijk verder naar Park Meerland. Het park werd ontworpen door Atelier Dutch en ontving in 2011 de Dirk Roosenburgprijs. Nu het park is opgenomen in de wandelroute op de Evergreenpagina, is de vermelding bij de architectuurroutes komen te vervallen.

12 augustus 2023

Vanaf Meerbos reiken twee fietsbruggen over het kanaal naar het Meerhovense deelplan Bosrijk. Alleen al vanwege de naam kan deze buurt niet onbesproken blijven. Niet de bebouwing is bepalend geweest voor de structuur van de wijk, maar juist het reeds aanwezige groen van de voormalige vliegbasis.

9 augustus 2023

Vanaf het Philips van Lenneppark ligt aan de andere zijde van de A2 het gebied Meerbos. Naast een klein bosgebiedje en de groene zone langs het Beatrixkanaal, wordt het grootse deel daarvan in beslag genomen door een voormalige Golfbaan. Na de verkoop van de golfbaan is het nog niet duidelijk hoe het landschap zich hier zal gaan ontwikkelen.

5 augustus 2023

Vanaf het Hugo de Grootplein gaat de zesde Evergreenroute in noordelijke richting verder aan de overzijde van de Noord Brabantlaan, dwars door de wijk Lievendaal. Daarna loop je zo het Philips van Lenneppark in dat in 1972 werd geopend naar een ontwerp van Frans Fontaine. Het park was een geschenk van de heer en mevrouw F. Philips-van Lennep aan de stad. De recente renovatie doet helaas geen recht aan het origineel.

1 augustus 2023

Vanaf het Jacob Oppenheimpark is het niet ver naar het Hugo de Grootplein volgens de zesde route op de Evergreenpagina. Daar staan machtig uitgegroeide bomen volgens een in 1952 door Frans Fontaine ontworpen plan.

27 juli 2023

Het derde park in de zesde Evergreenroute is het Jacob Oppenheimpark aan de andere kant van de Tilburgseweg. Ooit door de gemeente ontwikkeld in samenhang met het park rond het Evoluon, nu volledig op zichzelf staand.

22 juli 2023

De tweede schakel in de zesde Evergreenroute is het park rondom het Evoluon. Nu nog voor het grootste deel niet openbaar toegankelijk, maar in de toekomst hopelijk wel weer.

16 juli 2023

Ik voeg weer een nieuwe serie parken toe aan de Eindoven Evergreen pagina. Deze zesde wandelroute loopt van het Gelderlandplein naar Waterrijk en is 18,5 km lang.

Het boek Eindhoven Evergreen met de prachtige foto’s van Norbert van Onna is nog steeds te koop, maar het aantal exemplaren is heel beperkt. Alleen nog verkrijgbaar via een mailtje aan mij of aan info@onna.nl.

10 juli 2023

We blijven nog even aan de rand van Philipsdorp, want daar is onlangs aan de Langdonkenstraat het project La Linea van architecten|en|en opgeleverd. Het is een evenwichtig ensemble van 13 individuele woningen in een architectuur die mooi aansluit op het beeld van het beschermde stadsgezicht.

2 juli 2023

We blijven nog even aan de rand van Philipsdorp, want iets verderop is al eerder een kleine afhechting gemaakt. Houben van Mierlo architecten ontwierp 4 woningen op een braakliggend terreintje aan de driesprong van Draaiboomstraat, Schouwbroekseweg en Knotwilghof.

28 juni 2023

Het tweede deel van het plan De Gebroeders is De Willem. Het is een V-vormig complex op het voormalige terrein Van de Ven & Co (steenkolen, bouwmaterialen, benzinestation) dat ligt tussen de Willemstraat en het beschermde stadsgezicht Philipsdorp.

25 juni 2023

Aan weerszijden van de Willemstraat lagen twee voormalige bedrijfslocaties decennialang braak en vormden de rafelrand van de achterliggende woonbuurten. Met het woningbouwplan De Gebroeders zijn de beide gaten in de straatwand nu eindelijk gevuld.

Diederendirrix ontwierp voor beide locaties een woningbouwplan. Deze zijn duidelijk aan elkaar verwant, maar ademen toch een eigen sfeer. De Lodewijk is het deelplan op de voormalige bedrijfslocatie van een melkfabriek en Vogelzang, een electronicahandel.

17 juni 2023

Eindhoven had met De Bunker van Huig Maaskant al een icoon van het brutalisme binnen de stadgrenzen. Met de realisatie van de Bunkertoren bleef dat gebouw behouden en werd een nieuw ensemble gevormd. Volgens de BNA-jury voor het beste gebouw van het jaar werd hiermee een nieuw icoon gecreëerd. Nu ook te zien op Architracks.

11 juni 2023

De zuidelijke entree van Strijp S wordt gemarkeerd door het kantoorgebouw Bold, dat hier de zone langs het spoor inluidt met een robuust gebaar van twee in elkaar geschoven volumes. Het gebouw werd ruim een jaar geleden opgeleverd en ontworpen door Kraaijvanger Architects. Interieurfoto’s moet je niet verwachten, want op mijn mijn vraag daartoe kreeg ik wel een kop koffie, maar nooit antwoord.

Ik heb ook de foto's vernieuwd van het project van Bedaux de Brouwer op Strijp R.

3 juni 2023

Woongebouw Next op Strijp S is het volgende nieuw toegevoegde project. Het elegante en helderwitte gebouw voegt zich in de rij woongebouwen aan de Philitelaan. Het werd ontworpen door Binst Architects en opgeleverd in 2022.

29 mei 2023

Het volgende nieuw toegevoegde project ligt ook in Bosrijk. Net als het vorige project is ook dit het resultaat van een ontwerpwedstrijd waarbij ik de juryvoorzitter mocht zijn. Het resultaat bewijst de winnende status van het plan. Bostorens is ontworpen door Marcel Lok_Architect, het landschapsontwerp is van de hand van Studio BLAD.

22 mei 2023

In 2023 wordt er in Eindhoven weer een architectuurprijs toegekend, de Dirk Roosenburgprijs, en een van de genomineerden is Het Bosbad, ontworpen door Gaaga.  Het nieuwe gebouw staat aan de Bosgors in Bosrijk.

14 mei 2023

Na de vijfde serie parken op de Evergreenpagina keren we weer terug naar de architectuur en wel naar het project Hoog Stratum. Dit is het wooncomplex op de plek van het voormalige sportfondsenbad op de Stratumsedijk. Dit ensemble werd ontworpen door SatijnPlus architecten en opgeleverd in 2020.

8 mei 2023

Het laatste park in de vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina is het Nelson Mandelapark, dat een groene buffer vormt tussen de woonwijk Genderbeemd en het industriegebied De Hurk. Het park is weliswaar smal, maar wel een kilometer lang!

30 april 2023

De vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina leidt vanaf het parkje aan de Keverberg in noordelijke richting. Aan de overzijde van de Karel de Grotelaan ligt de woonwijk Genderbeemd en daar tref je de Gender weer bovengronds aan, zij het niet in zijn oorspronkelijke bedding. Max Boersma ontwierp in de jaren zeventig namens de gemeente een groene zone langs de beek die hij op enkele plaatsen liet verbreden.

24 april 2023

De vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina gaat vanuit het Severijnpark in zuidelijke richting verder aan de overzijde van de Karel de Grotelaan en de Meerveldhovenseweg langs het Afwateringskanaal. De eerstvolgende brug leidt naar de wijk Hanevoet. Centraal daarin, op de hoek van de Keverberg en de Oldengaarde, ligt het volgende parkje in deze route.

17 april 2023

Om de parkoevers van de Gender te kunnen blijven volgen, moeten we de Ring oversteken. Daar gaat het groen verder als Severijnpark, de vierde schakel in de vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina. Even verderop voegt het Afwateringskanaal zich naast de Gender in het park.

10april 2023

De vijfde route op de Evergreenpagina gaat vanuit het Vonderkwartier verder aan de overzijde van de Anna van Engelandstraat door het Genderpark. Vanaf daar kunnen we de Gender bovengronds stroomopwaarts volgen over de parkachtige oevers.

5 april 2023

De vijfde route op de Evergreenpagina loopt vanaf het Clausplein, via De Bergen, in westelijke richting. Aan de overzijde van de Mauritsstraat ligt het Vonderkwartier. De wijk is genoemd naar het Vonderke, de brug over de Gender die daar tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog bovengronds stroomde. Dwars door die woonbuurt liep ooit de spoorlijn naar Hasselt. Daaraan herinnert nu nog slechts een klein maar sfeervol parkje aan de Hagenkampweg Noord.

30 maart 2023

We gaan gelijk door met de vijfde reeks parken op de Evergreenpagina. Die begint op het Clausplein in de zuidelijke oksel van de Witte Dame. Waar eerst een stenig plein de bezoekers weinig afleiding en verkoeling bood, is sinds 2020 een bloemrijke oase bovenop een waterberging gecreëerd. En van de een op de andere dag blijven de bezoekers komen. Een prima plek om deze nieuwe wandeling te beginnen!

27 maart 2023

Het laatste gebied in de vierde reeks op de Evergreenpagina is De Klotputten. In het uiterste zuidwesten van Eindhoven liggen aangelegd park en nieuwe natuur langs de oevers van de Dommel. Een oude veenput en een nieuwere slibvang zorgen voor grote wateroppervlakten. Het gebied eindigt in een surrealistisch landschap van betonnen fly-overs, strakke taluds en streng in het gelid staande groepen populieren.

Het boek 'Eindhoven Evergreen' geeft een beeld van 85 plantsoenen, parken, natuurgebieden en woonwijken met een bijzondere landschappelijke achtergrond. Ik schreef de teksten en Norbert van Onna maakte er prachtige foto's bij. Het is een flink boek: 24 x 32 cm en 288 pagina's dik. Het kost €49,50. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Er zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar!

20 maart 2023

Het volgende gebied in de vierde reeks op de Evergreenpagina ligt aan de overzijde van de Dommel. Daar ligt de High Tech Campus. Geen park of plantsoen in de gebruikelijke betekenis, maar Juurlink [+] Geluk ontwierp in 1997 meer dan alleen maar een stedenbouwkundig model van een collectief van gebouwen. Het realiseren van een sterk landschappelijk karakter voor deze campus stond in het ontwerp namelijk voorop. Om dat te bereiken zou het landschap als het ware onder de gebouwen moeten doorlopen.

16 maart 2023

Het derde park in de laatste reeks parken op de Evergreenpagina ligt vanuit de Verhulsstraat ongeveer 200 meter zuidelijker, aan de overzijde van de Locatellistraat. Daar begeleidt een groene zone de noordelijke oever van de Dommel.

13 maart 2023

De vierde Evergreenroute leidt vanuit de Schrijversbuurt door het Dommelplantsoen. Aan de overzijde van de Ring over, via het groen rond het voormalige Clarissenklooster, bereik je Bennekel-oost. Centraal daarin ligt een bijna 500 meter lange groenzone midden in de Van Beethovenlaan en haaks daarop aan de Verhulststraat.

10 maart 2023

Ik laat de architectuur weer even rusten en ga verder met een nieuwe route langs Eindhovens groen. Deze vierde wandeling begint in het Anne Frankplantsoen dat ook in de derde route is besproken. Van daaruit is het maar een klein stukje naar het piepkleine Guido Gezelleplein, ontworpen door Dirk Tersteeg. Dat is dan wel weer omgeven door prachtige architectuur van Hanrath en Ingwersen.

7 maart 2023

VS Vredeoord is een kantoorgebouw naar een ontwerp van JHK Architecten. In 2005 werd de architectuur beloond met een nominatie voor de Dirk Roosenburgprijs. Minder dan 20 jaar later wordt het gebouw door Philips wordt verlaten en is het een van de twee gebouwen die onderdeel worden gemaakt van de herontwikkeling van de Philipslocatie Vredeoord tot woongebied. Pauwert Architectuur heeft het succesvol omgevormd tot een woongebouw. Daarom is de beschrijving in de architectuurroutes vernieuwd.

6 maart 2023

De vorige twee projecten omsluiten het perceel van de monumentale villa Hoogstraat 122. Die kan dan ook niet ontbreken op Architracks.

27 februari 2023

Als je het vorige project Hooghwerf bezoekt kun je niet om de 21 starterswoningen heen van Jacqueline Slagter aan de Philips de Goedelaan. Die zijn gebouwd rond de tuin van een monumentale villa aan de Hoogstraat.

20 februari 2023

Verderop aan de Hoogstraat, net voorbij de Palingstraat, is eveneens een verborgen en verlaten bedrijventerreintje omgevormd tot woongebied. Aan de Hoogstraat zie je daarvan alleen een compact appartementengebouw boven twee winkels en de smalle entree naar een autovrij woonstraatje. Op een haakvormig kavel ontwierp Spierings & Swart Architectenbureau een ensemble van 28 grondgebonden woningen, 37 appartementen en 2 winkels.

13 februari 2023

Het was hoog tijd om de route een nieuwe tak te geven door de Hoogstraat. Ondanks vele aanpassingen gedurende de achterliggende decennia, proef je hier nog iets van de sfeer van de oude radiaal mede door een flink aantal monumenten. Dit nieuwe traject maakt het mogelijk om aandacht te geven aan een tweetal oude en één meer recent plan. Ik begin met het plan Amsberghof dat al in 2011 werd opgeleverd naar een ontwerp van Van Helmond Zuidam architecten. De ontwerpers ervan zijn nu te vinden bij Van Helmond Architecten en FAAM architects.

6 februari 2023

Het oude schoolgebouw tussen de Docter Berlagelaan en de van Vorststraat is ingeruild voor woningbouw is verschillende types. Ook op de plek van het parkeerterrein dat in het park was geschoven zijn woningen gerealiseerd. Alles naar een ontwerp van Mulleners en Mulleners Architectuur Stedenbouw en Landschap.

30 januari 2023

Aan de Maria van Bourgondiëlaan zijn gedateerde woningen vervangen door 15 nieuwe. Geen hoogdravende architectuur, toch gewoon een goed plan van Pauwert Architectuur.

23 januari 2023

Met de realisatie van de laatste fase van de Kruidenbuurt is de buurt voltooid. In de noordelijke buitenrand is het ontwerp van AWG Architecten doorgezet, maar in het binnenste blok, aan de Lavendellaan, Lavendelplein en Laurierplein, zijn de woningen kavelsgewijs ontwikkeld naar een ontwerp van zes jonge architectenbureaus: Baltussen Van Schaik, Bygg Architecture, MaSa Architecture, Nieuwe Architecten, Studio JSQ, Studio Ossidiana.

16 januari 2023

Ik heb de derde fase van de ontwikkeling aan het einde van de Alberdingk Thijmlaan toegevoegd. Aan de kant van de Karel van de Woestijnelaan zijn in 2019 acht appartementen gerealiseerd in 3 bouwvolumes naar een ontwerp van Pauwert Architectuur.

9 januari 2023

De uitbreiding van het Novalis College aan de Sterrenlaan is in 2022 gerealiseerd in een losstaand volume met een eigen architectuur naar een ontwerp van Bureau Dhondt.

2 januari 2023

We gaan aan het begin van dit nieuwe jaar weer verder met architectuur en wel met de verbouwing van C&A aan het 18 Septemberplein. Het complex is onder handen genomen door UN Studio. De dakopbouw is ingeruild voor een expressieve dakrand en de etalage op de begane grond is qua detaillering geminimaliseerd. Het C&A-filiaal is kleiner geworden waardoor het pand nu plaats biedt aan meer en andere winkelbedrijven. Tegelijkertijd zijn de aangrenzende panden aan de Demer en de Hermanus Boexstraat in deze ontwikkeling betrokken. De erkers uit de wederopbouwperiode hebben nu een moderne pendant gekregen in de vorm van vier enorme glazen objecten die onzichtbaar aan de gevel zijn bevestigd.